İş Kazası Sonrasında Yapılması Gereken Resmi İşlemler

;

İş Kazası Sonrasında Yapılması Gereken Resmi İşlemler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13.maddesine göre iş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.
İş kazası sonrası hem işverenler hem de çalışanlar prosedür olarak ne yapmaları gerektiğini tam olarak bilmemektedirler. Bunun sonucunda da çalışanlar mağdur olurken işyerleri de para cezaları ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
İş kazası sonrası yapılması gereken ilk iş, kaza geçiren çalışana en kısa zamanda sağlık ekibi tarafından müdahale edilmesidir. Hastanede ise bu olay kayıtlara iş kazası olarak bildirilmelidir. Hastane, düzenlediği bu iş kazası belgelerini 10 iş günü içinde SGK’ya bildirimini yapar. Burada en önemli nokta ve işverenlerle çalışanlar arasında  daha sonradan mağduriyet olaylarının çıkmasının sebebi hastanede iş kazası olarak tutulan olayın SGK’ya  bildiriminin yapılmamasıdır.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 12.maddesinin (a) bendinde belirtilen işveren, iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde SGK’ya bildirimde bulunur.
Ayrıca işveren, 3 iş günü içinde SGK’ya bildirim yapmadığı takdirde, bildirim yapılana kadar geçen süredeki çalışana ödenen iş göremezlik ödeneği işverenden tahsil edilir.
İş kazalarının bildiriminde mağduriyet yaşanmasının sebepleri arasında, çalışanın tek başına sağlık kuruluşuna gidip bu raporu alması veya almaması ve bu rapordan işveren,  muhasebe, personel sorumlusu vb. kişilerin haberinin olmamasıdır. Bundan dolayı işyerinde herhangi bir iş kazası olduğunda işyerinden sorumlu bir kişinin de kaza geçirmiş olan çalışanın yanında gidip prosedürlerden haberi olması, ileride bir sıkıntı çıkmaması için önemlidir.

İş Kazası Tutanağı Nasıl Tutulur?

İş kazalarında yapılması gereken bir diğer işlem de iş kazası tutanağının tutulmasıdır. 6331 sayılı kanunun 14.maddesinin (a) bendinde işveren; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporları düzenler.

Kaza kayıtlarında; detaylı şekilde kazanın nasıl olduğu, fotoğraf, görgü şahitlerinin ifadeleri olmalıdır. Bu kaza kayıtları da işyerinde saklanmalıdır. Çünkü ileride açılabilecek rücu davalarında bu kayıtlara ihtiyaç duyulacaktır.
Son olarak bazen işverenlerle çalışanlar arasında sağlık masrafları kim tarafından karşılanacak problemi çıkmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 76.maddesinde işveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısına sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. İşveren ihmal ettiği veya geciktirdiği sağlık hizmetleri nedeniyle, çalışanın malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olursa SGK tüm giderleri işverenden tahsil edecektir.
İş kazaları sonrasında bir takım sıkıntıların yaşanmaması için özellikle işverenler kanuni sorumluluklarının yanı sıra insani sorumluluklarını da yerine getirmelidir ve iş kazalarını azaltmak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

Kaynakça
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu