İşveren Vekili Kimdir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

;

İşveren Vekili Kimdir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İşveren Vekili;
SGK veri tabanında iş yeri yetkilisi olarak kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işyeri yetkilileri işveren vekili olarak kabul edilir.
Örneğin, genel müdür, genel müdür yardımcıları, personel müdürü, şefler, ustabaşı vs. İş Kanunu açısından işveren vekili sayılır. İşletmede bir kişinin işveren adına hareket edip onun yetkilerini kullanabilmesi için, işverenin vekalet vermesi gerekir.
İşveren vekili de bir işçidir. Ancak işveren vekilini diğer işçilerden ayıran husus, işvereni temsil yetkisine sahip olmasıdır. Bağımlılık unsuru ve emir ve talimatlara uyma borcu söz konusudur.
İşveren vekilinin kendisine verilen yetki sınırları içinde yaptığı işlemlerden işveren sorumludur. Ancak bu sorumluluk hukukidir. Cezai sorumluluk şahsidir. İdari para cezası kesilmesi halinde bu ceza işverene veya işveren vekiline yöneltilebilir.
Temsil yetkisinin kapsamı ya tek taraflı olarak işveren tarafından ya da tarafların ortak kararıyla iş sözleşmesine konmak suretiyle belirlenir.
İşveren vekilinin işçi alıp-çıkarma yetkisi ya tek taraflı olarak işveren tarafından ya da iş sözleşmesine hüküm koymak suretiyle verilebilir. İşveren vekili, işletmenin bütününden ya da bir kısmından sorumlu olabilir. İşveren vekili gerçek kişilik olmak zorundadır.
İşveren vekili sayılabilmek için şu unsurların bir arada bulunması gerekmektedir:

· İşveren adına hareket etme,
· İşin, işyerinin veya işletmenin yönetiminde görev alma.

İşveren Vekili Nasıl Görevlendirilir?

Şirket içerisinde hangi pozisyonda ve ne görevle çalışırsa çalışsın, herkesin yaptığı işle ilgili yazılı bir görev tanımı olmalıdır. Bu görev tanımında, çalışanın o görevi yaparken neyi nasıl yapacağı, yetkisinin ne olacağı, görevini yapmadığında ne gibi sorumluluklarla karşılaşacağı, yasal dayanakları ile belirtilmelidir. Yazılı görev tanımları, çalışanın yapacağı iş hakkında bilgisinin olmasının yanı sıra, o görevin kendisine verildiğinden bilgisinin olduğu ve o görevi kabul ettiğine dair amaca da hizmet etmektedir.
Birçok büyük ve kurumsal işyerinde, firma sahibi (işveren) yetkilerinin bir kısmını (Genel Müdür, Fabrika Müdürü, Şantiye Şefi vb pozisyonlardaki) bir başka çalışana devretmiştir. Bu tür yetki devirleri, genel bir vekâletname ile noter kanalı ile yapılsa da, İSG ile ilgili ayrı bir yetki devri gerekebilmektedir. İSG yetki devri yine noterden yapılabileceği gibi, örneğini hazırladığımız format ya da benzeri formatta bir belge kullanılarak da yapılabilmektedir. Belgede İşveren Vekilinin ataması ile kendisine görev tebliğini ve ayrıca yasal sorumluluklarını bulabileceksiniz.

İşveren Vekili Görev Ve Sorumlulukları?

İşin yürütümü boyutunda işverene yardımcı olarak işverenin görev ve yetkilerinin bir kısmına sahip müdür, insan kaynakları, üretim sorumlusu gibi çeşitli isimlerde işveren vekili kavramı ortaya çıkmıştır. İş sağlığı ve güvenliği noktasında konu ele alındığında işçilerin ruh ve beden bütünlüğünün korunması hususunda işverenin tek başına yeterli olmadığı gerçeği yaşanan sayısız iş kazaları ile çok iyi bir şekilde anlaşılmıştır.
İşveren vekiline işveren tarafından verilen temsil yetkisi; işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev almayı kapsamalı, yönetimde bir görev verilmemiş ise salt temsil yetkisi verilen kişiler işveren vekili olarak kabul edilememelidir.                  
Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan  işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanlığı veya iş yeri hekimine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır. Bu hizmetlerin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulması zorunlu değildir. Ancak 6331 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinin gerektirdiği diğer belge ve kayıt yükümlülüğü devam eder.


İşveren Vekili Noter Onaylı Vekaleti

Resmi olarak; sorumluluğu, resmî kurumlar nezdinde her türlü belgeyi imzalamaya, harcama yetkisine, taahhüdümüzün yerine getirilebilmesi için iş ve muameleleri ifa ve ikmale ve gerektiğinde başkalarını da vekil tayin etmeye İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunda, İşveren yerine temsil etmesi ve işveren yerine iş güvenliği konularında imza yetkisini kullanmak amacıyla noter onaylı vekaletnameye gerek vardır.

İşveren Vekili İSG Kurul Başkanı Olabilir Mi?

İşveren vekili atama belgesini noterce onaylasanız dahi bu isg kurul başkanını işveren vekili yapmaz. Çünkü harcama yetkisi yoktur. İşveren vekilliği atamasında içerik yönetmeliklere dayandırılarak harcama yetkisi de '' fiyat belirtilerek'' yazılıp noter onayının yaptırılması gereklidir. Valilikçe veya bakanlıkça işveren vekili ya da yönetici olarak atanan kişi gibi isg kurul başkanının da atanması gerekir.

İşveren Vekilinin İdari Para Ceza Yükümlülüğü Var Mıdır?

İşveren vekili esas itibariyle kendisine yönetim hakkı verilmiş, görevlendirildiği konuda bilgisi, birikimi ve ehliyeti olan yetkilendirilmiş bir çalışandır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren vekili kendi görevini ihmali veya tehlikeli davranışı sebebiyle meydana gelen iş kazalarında sorumluluğu bulunmaktadır.
İşveren vekilinin kusuru yüzünden işyerine idari para cezası uygulanmasına sebep olması durumunda Borçlar Kanunu hükümleri kapsamında uygulanan para cezası kusuru oranında kendisine rücu edilebilir. Aynı durum iş kazası veya meslek hastalığından sonra açılan tazminat davaları içinde geçerlidir. Bu gibi durumlarda işveren vekilinin kusur bulunduğu iddia edilen konuda görevlendirildiği, ilgili konularda kendisine yetki verildiği ve sorumluluğunu yürütmesi için imkân sunulduğu ispatlanması gerekmektedir.
Ülkemizde işyerlerinin büyük bir kısmının küçük kobiler den oluştuğu bilinmektedir. Özellikle küçük işyerlerinde işveren vekilinin görevlendirmesi ve yetkilendirilmesi sözlü olarak yapıldığı ve çoğu zaman işveren vekilinin sembolik olarak görevlendirildiği bilinen bir gerçektir. Bu durum işveren vekiline yetki devri olup olmadığının, yetki devri yapılmışsa kapsam ve sınırının tespitinde büyük zorluklar yaşanmasına sebep olmaktadır.
İşyerlerinde mümkün olduğu kadar işveren vekilinin görevlendirmesinin yazılı olarak yapılması ve işveren vekilinin görev tanımının net bir şekilde ortaya konulması kusur tespitinde dolayısı ile tazminat ve rücu hususunda büyük önem arz etmektedir.
Kaynak:

- 4857 sayılı İş Kanunu
- 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
- https://www.isgkutuphanesi.com.tr